Οι σχιζοφρένειες σήμερα θεωρείται ότι συμβαδίζουν με διαρθρωτικές, μεταβολικές, βιοχημικές και λειτουργικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου. Ξέχωρα από αυτά τα διάφορα νευροληπτικά φάρμακα επηρεάζουν τη σύνθεση των εγκεφαλικών κυττάρων ουσιαστικά. Μόνο με ελάχιστες εξετάσεις μπορούμε, πλέον, να υποθέσουμε σε ποια χρονική φάση και από τι προκύπτουν αυτές οι βλάβες. Όσον αφορά για τις φαρμακογενείς αλλοιώσεις της εγκεφαλικής διάταξης είναι δύσκολο να πιστοποιηθούν αν δε γνωρίζουμε την αρχική κατάσταση του εγκεφάλου. Έτσι, για να μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια διάγνωση είναι απαραίτητο, κατά πρώτο λόγο, να βρούμε τις σταθερές που χαρακτηρίζουν τις εγκεφαλικές αλλοιώσεις στη σχιζοφρένεια. Έτσι, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια κατανομής των εξετάσεων πριν και μετά τη χορήγηση μιας θεραπείας και στα μεσοδιαστήματα.

ΕΝΔΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες σχετικά με το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια. Κατά κύριο λόγο οι πρώτες παρατηρήσεις εντοπίζονται στη διάταση των πλαγίων κοιλιών και της τρίτης κοιλίας του εγκεφάλου και μια ελάττωση του όγκου των κροταφικών λοβών και ιδιαιτέρως, του κροταφικού άνω γύρου των παραϊπποκαμπιακών γύρων ,καθώς, επίσης, και της φαιάς ουσίας των μετωπιαίων λοβών. Λαμβάνονται υπόψη η προμετωπιαία περιοχή, η ελάττωση του όγκου του ιππόκαμπου, της αμύγδαλας και του θαλάμου. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις δίνουν πληροφορίες όσον αφορά την εγκεφαλική μάζα στους σχιζοφρενείς ασθενείς. Με σειρές εξετάσεων έγινε προσπάθεια να εντοπιστεί σε ποιο χρονικό διάστημα εμφανίζονται αυτές οι αλλοιώσεις και πως εξελίσσονται στην πορεία της νόσου.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΛΗΨΗ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Εδώ κατά κύριο λόγο παρατηρούμε τη διάταση των κοιλιών και των βασικών γαγγλίων. Σε ότι αφορά τη φαιά ουσία έγιναν αρκετές εξετάσεις όπου σε μια μεγάλη έρευνα βρέθηκε γενικά μια ελάττωση της φαιάς ουσίας. Σε μια άλλη εξέταση που έκανε ο Pantelis και οι συνεργάτες του πιστοποιήθηκε μια μικρότερη απώλεια της φαιάς ουσίας στον κεντρικό και πλάγιο κροταφικό λοβό, καθώς, επίσης, και στην πίσω πλευρά του μετωπιαίου λοβού. Αύξηση της ατροφίας αντίθετα πιστοποιήθηκε κυρίως στην προμετωπιαία περιοχή. Άλλη εργασία αντίθετα πιστοποίησε ότι οι μετωπιαίοι λοβοί δεν έχουν ουσιαστικές βλάβες και έχουν μια ελάττωση της περιοχής του κροταφικού άνω γύρου . Άλλες εργασίες παρατήρησαν ελάττωση της φαιάς ουσίας στον κροταφικό λοβό και στους έσω πυρήνες της φαιάς ουσίας. Σε ότι αφορά τον πυρήνα καουντάτους σε πολλές εργασίες παρατηρείται ατροφία, σε άλλες όχι. Το ίδιο ισχύει για το στρεατικό και τα άλλα βασικά γάγγλια. Παρόμοιες ήταν οι παρατηρήσεις για θάλαμο, αμύγδαλα, ιππόκαμπο και για το μεσολόβιο.

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες με διφορούμενε αποτελέσματα. Μια εργασία του Delisi που αναφερόταν μέχρι 10ετίας παρατήρησε ότι κατά τη διάρκεια της αρρώστιας αυξάνεται η ατροφία σε μερικές περιπτώσεις μέχρι 23% ότι αφορά το εύρος των κοιλιών. Παρόμοιες εργασίες πιστοποίησαν αυτό και κυρίως ότι αναφέρεται στο εύρος των κοιλιών. Ανάλογες ήταν και οι παρατηρήσεις που έγιναν στη φαιά ουσία όπου υπάρχει μια ατροφία. Εδώ αξίζει να αναφερθεί η ελάττωση κατά 7% μέσα στους 4 μήνες στην έλικα του Χεσλ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σε ότι αφορά μια γενική ματιά με όλες αυτές τις προϋποθέσεις που αναφέραμε φαίνεται ότι στους σχιζοφρενείς η ατροφία του εγκεφάλου επηρεάζεται τόσο από την ασθένεια όσο και από τα φάρμακα. Υπάρχει πιθανότητα σύμφωνα με τις ενδείξεις ότι ο πυρήνας καουντάτους να επηρεάζεται κυρίως ατροφικά από τα φάρμακα.
Πιθανόν οι μεγαλύτερες διαταραχές να είναι στην περιοχή των βασικών γαγγλίων με πλήρη αδυναμία να διαχωριστεί αν προκύπτουν από την ασθένεια μόνο ή από το συνδυασμό ασθένειας και λήψης φαρμάκων.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.